ທ່ານ ໄບເດນ(ວາທີ) ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຈາກການເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດອາເມລິກາ.

ທ່ານ ໄບເດນ(ວາທີ) ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຈາກການເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດອາເມລິກາ.

ວັນທີ 5 ພະຈິກ 2020 ທ່ານ ປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່ຂອງ ສ. ເມກາ. ທ່ານ ໄບເດນ (ວາທິ)ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຈາກການເລືອກຕັ້ງໃນຄັ້ງນີ້

 

ຂ່າວທົ່ວໄປ