ເມຍຂ້ອຍລັກໄປມີຊູ້ ຍ້ອນຂ້ອຍເປັນໝັນ ເພາະຢາກໄດ້ລູກແຮງ (ເລື່ອງເລົ່າຊີວິດຈິງ)

ເມຍຂ້ອຍລັກໄປມີຊູ້ ຍ້ອນຂ້ອຍເປັນໝັນ ເພາະຢາກໄດ້ລູກແຮງ (ເລື່ອງເລົ່າຊີວິດຈິງ)

ພວກຂ້ອຍເອົາກັນມາໄດ້ 10 ປີແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ມີລູກນຳກັນ. ເມື່ອເປັນແນວນັ້ນ, ຜົວເມຍພວກຂ້ອຍກໍພ້ອມກັນໄປຫາທ່ານໝໍເພື່ອກວດເບິ່ງສາເຫດວ່າເປັນຍ້ອນຫຍັງ? ແລະ ເປັນຍ້ອນໃຜກັນແທ້? ຜົນຂອງການກວດໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເມຍຂອງຂ້ອຍທຸກຢ່າງແມ່ນປົກກະຕິດີ, ສ່ວນຂ້ອຍທ່ານໝໍບອກວ່າ: ບໍ່ສາມາດຈະມີລູກໄດ້ ເພາະຄວາມພ້ອມທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຂອ້ຍກໍໄດ້ພະຍາຍາມປິ່ນປົວຫຼາຍບ່ອນ, ວ່າແຕ່ໄດ້ຍິນບ່ອນໃດດີກໍໄປຫາ, ທັງຢາພື້ນເມືອງ ແລະ ຢາຫຼວງ

ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ສາມາດຈະເອົາລູກໃຫ້ເມຍໄດ້. ເມື່ອໝົດປັນຢາຄືແນວນັ້ນ, ຜົວເມຍພວກຂ້ອຍຈິ່ງຕົກລົງກັນວ່າ: ຈະຊອກເອົາລູກມາລ້ຽງ, ແຕ່ບໍ່ທັນຊອກລູກໄດ້. ຢູ່ມາມື້ໜຶ່ງ ເມຍບອກຂ້ອຍວ່າ ມີທ້ອງໄດ້ 5 ເດືອນແລ້ວ. ເບື້ອງຕົ້ນຂ້ອຍບໍ່ເຊື່ອ ຄິດວ່າເມຍເວົ້າຢອກໃຫ້ຂ້ອຍດີໃຈ,ເມື່ອຂ້ອຍບໍ່ເຊື່ອ ເມຍໄດ້ເອົາຜົນການຊ່ອງໄຟຟ້າມາໃຫ້ເບີ່ງ ກະເລີຍແມ່ນຄວາມຈິງ. ຂ້ອຍຕົກໃຈ ແລະ ເກີດໂມໂຫເວົ້າກັບເມຍວ່າ:

ມັນເປັນໄປໄດ້ຈັ່ງໃດ? ເມຍກໍອະທິບາຍວ່າ: ຜ່ານມາຂ້ອຍໄດ້ໄປປິ່ນປົວຢູ່ຫຼາຍບ່ອນ ທັງຢາພື້ນເມືອງ ແລະ ຢາຫຼວງ ບາງເທື່ອ ອາດເກີດຄວາມບັງເອີນຂຶ້ນມາກໍເປັນໄດ້. ເມື່ອເມຍເວົ້າແບບນັ້ນ ກໍຄືວ່າມີເຫດມີຜົນ, ແຕ່ຂ້ອຍກໍຍັງລັ່ງເລໃຈ ແລະ ຄິດໜັກໄປຊັກໄຊ້. ເພື່ອພິສູດຄວາມຈິງ, ຂ້ອຍຈິ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈໄປຫາທ່ານໝໍກວດຄືນອີກ, ຜົນການກວດອອກມາກໍຍັງຄືເກົ່າວ່າ: ບໍ່ສາມາດຈະມີລູກໄດ້. ເມື່ອເປັນເຊັ່ນນັ້ນ, ຂ້ອຍຄິດວ່າ ຕ້ອງແມ່ນເມຍລັກຫຼີ້ນຊູ້ແນ່ນອນ, ຂ້ອຍຈຶ່ງຕັດສິນໃຈຂຽນໃບຢ່າຮ້າງກັບເມຍ. ເມຍຮ້ອງຂໍ ແລະ ຮ້ອງໄຫ້ ອ້ອນວອນບໍ່ໃຫ້ຂ້ອຍປະກັບເຂົາ. ເມື່ອຕົກຢູ່ໃນສະພາບແບບນີ້ຄວນເຮັດແນວໃດດີ? ຈະຢູ່ຮ່ວມກັນຕໍ່ໄປ ຫຼື ແຍກທາງກັນ? ຂໍຄຳແນະນຳຈາກຜູ້ອ່ານທັງຫຼາຍແດ່.

ຂ່າວທົ່ວໄປ