ຝ່າຍຍິງເປັນຝ່າຍທີ່ບໍ່ເອົາຝ່າຍຊາຍເປັນຜົວນັ້ນກໍ່ຖືວ່າຈ່າວກັນ

ຝ່າຍຍິງເປັນຝ່າຍທີ່ບໍ່ເອົາຝ່າຍຊາຍເປັນຜົວນັ້ນກໍ່ຖືວ່າຈ່າວກັນ

ກົດໝາຍໜ້າຮູ້ ທ່ານຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າທ່ານຊາຍແລະຍິງໄດ້ຮ່ວມເພດກັນແລ້ວຫາກຝ່າຍຊາຍບໍ່ເອົາຝ່າຍຍິງນັ້ນເປັນເມຍຝ່າຍຊາຍນັ້ນຕ້ອງໄດ້ເສຍຄ່າປົວແປງຈິດໃຈ, ຄ່າທຳຂວັນຝ່າຍຍິງ ຫຼືຄອບຄົວຂອງຝ່າຍຍິງ. ແຕ່ໃນກໍລະນີຫາກຝ່າຍຍິງເປັນຝ່າຍທີ່ບໍ່ເອົາຝ່າຍຊາຍເປັນຜົວນັ້ນກໍ່ຖືວ່າຈ່າວກັນ ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າຝ່າຍຍິງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເສຍຄ່າຫຍັງໃຫ້ຝ່າຍຊາຍ. (ມ. 149, ປມ. ແພ່ງ)

ສາລະໜ້າຮູ້