ເປັນຕາອີຕົນແຮງ ! ສອງເອຶ້ອຍນ້ອງເປັນໄຂ້ເລຶອດອອກ ແລະໂລກຂາດສານອາຫານ ປະຈຸບັນເຂົ້າຮັກສາຕົວຢູ່ໂຮງໝໍເສດຖາ

ເປັນຕາອີຕົນແຮງ ! ສອງເອຶ້ອຍນ້ອງເປັນໄຂ້ເລຶອດອອກ ແລະໂລກຂາດສານອາຫານ ປະຈຸບັນເຂົ້າຮັກສາຕົວຢູ່ໂຮງໝໍເສດຖາ

ຊຶ່ນາງລີ້ ອາຍຸ 17ປີ ນາງອາຕານ ອາຍຸ 16 ປີ ສອງເອຶ້ອຍນ້ອງເຂົາເຈົ້າມາຈາກແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ມາຊອກເຮັດວງກຍູ່ນະຄອນຫຼວງວງງຈັນ ເພາະບ້ານເຂົາເຈົ້າແຫ້ງແລ້ງແລະຝົນບໍ່ຕົກມາຫລາຍເດືອນແລ້ວ..

ແຕ່ໂຊກຮ້າຍເຂົາທັງສອງບໍ່ໄດ້ວງກ ເຂົາບໍ່ໄດ້ກີນເຂົ້າເປັນເວລາ10ມຶ້່ແລ້ວ ດື່ມນຳ້ກັອກແທນເຂົ້າ ຈະກັບບ້ານກໍ່ບໍ່ໄດ້ເພາະວ່າເຂົາບໍ່ມີເງິນ.

ຈຶ່ງເປັນເຫດໄຫ້ເກີດຊອກແລະເມື່ອຍອ່ອນເພຍຍ້ອນບໍ່ມິເງີນຊຶ້ອາຫານກີນ ທີ່ພັກຂອງເຂົາແມ່ນສະຖານນີຄິວລົດສາຍໄຕ້.

ແລະຕອນນີ້ເຂົາທັງສອງຄົນບໍ່ສະບາຍແຮງ ຈີ່ງມີພົນລະເມຶອງພາເຂົ້າມາໂຮງຫມ່ເສດຖາ ປະຈູບັນນີ້ຜູ້ປວຍແມ່ນຢູ່ຫ້ອງ222
ຢູ່ຊັ້ນສອງ

ທ່ານຫມໍບອກວ່າເຂົາເປັນໄຂ້ເລຶອດອອກ ແລະໂລກຂາດສານອາຫານ ຕອນນີ້ແມ່ນອາດຈະໄດ້ໃສ່ເລຶອດເພາະນ້ອງເຂົາເມຶ່ອຍແລະອ່ອນແຮງຫລາຍ

ແລະຕອນນີ້ສອງເອື້ອຍນ້ອງເພິ່ນບໍ່ມີເງິນທີ່ຈະປິ່ນປົວຈຶ່ງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກສັງຄົມຫລືຫມູ່ເພື່ອນທີ່ມີຈິດໃຈຢາກຈະຊ່ວຍເພື່ອນມະນຸດນຳກັນຄົນລະ5ຄົນລະ10 ເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອເພື່ອນມະນຸດນຳກັນ

ຂ່າວທົ່ວໄປ