ເພີ່ມລາງວັນນຳຈັບ ຈາກ 10.000.000 ກີບ ເປັນ 20.000.000 ກີບ ຖ້າໃຜພົບເຫັນຫຼືໃຫ້ເບາະແສ

ເພີ່ມລາງວັນນຳຈັບ ຈາກ 10.000.000 ກີບ ເປັນ 20.000.000 ກີບ ຖ້າໃຜພົບເຫັນຫຼືໃຫ້ເບາະແສ

ເພີ່ມມູນຄ່າລາງວັນທີ່ໃຜພົບເຫັນ ຫຼື ໃຫ້ເບາະແສ 20.000.000 ກີບ ເບີໂທຕິດຕໍ່0305515599

ຂໍ້ມູນເກົ່າ

ແຈ້ງບຸກຄົນອັນຕະລາຍເຊົ່າລົດໄປລະບໍ່ນຳມາຄືນ 3 ເດືອນ ຊີເຂົ້ານີ້ແລ້ວ ຕີດຕໍ່ຫາກະບໍໄດ້ຖືວ່າເປັນບຸກຄົນອັນຕະລາຍ ແຈ້ງໄປວ່າລາງວັນເຫັນ

ລົດຫຼືຄົນທີໃຫ້ເບາະແສ 10.000.000ກີບ ເພື່ອຈະບໍ່ໃຫ້ໄປຫລອກຄົນອື່ນອີກ ເບີໂທຕິດຕໍ່ 030 5677776 ຊື່ເຈົ້າຂອງລົດລະແມ່ນຊື່ ທ້າວນ້ອຍ ຍູ່

ບ້ານໃຫ່ມ ແຂວງວຽງຈັນ ຊື່ຜູ້ເຊົ່າລະແມ່ນ ນາງ ມີໄລຄຳ ບ້ານ ຊຽງຍືນ ເມືງ ຈັນທະບູລີ

ຂ່າວທົ່ວໄປ