ຜົວ ກຳລັງຫລິ້ນເກມຟີຟາຍ ເມຍຍາດໂທລະສັບດືກຖີ້ມ ຜົວຕີຈົນສະລົບ ເມຍໄປຟືນຢູ່ໂຮງໝໍ

ຜົວ ກຳລັງຫລິ້ນເກມຟີຟາຍ ເມຍຍາດໂທລະສັບດືກຖີ້ມ ຜົວຕີຈົນສະລົບ ເມຍໄປຟືນຢູ່ໂຮງໝໍ

ຜົວຫລິ້ນເກມຟີຟາຍກຳລັງມັນ ເມຍລະຫິວເຂົ້າຊວນຜົວອອກໄປກີນເຂົ້າ ຜົວກຳລັງເພີນກັບເກມ ເມຍເຫຼືອໃຈໄປຍາດໂທລະສັບຜົວດືກຖີ້ມ ຜົວລຸກຂື້ນກຳປັນໃຊ້ຕາ 2 ບາດ ສອກສັບຖືກປາກ ຈົນປາກແຕກ ກະໂດດຖີບຫົວຟາດພື້ນຍີບຫຼາຍເຂັມ ບີບຄໍຈົນສະລົບ ເມຍໄປຟືນຢູ່ໂຮງໝໍ

ຟາກເປັນອຸດທາຫອນເດີ ຜູ້ຍີ່ງທຸກຄົນ ເລືອກຜູ້ຊາຍ ຕອ້ງເລືອກຄົນທີເປັນນີໄສຜູ້ໃຫຍ່ ບໍ່ຕີດເກມ ບໍ່ຕີດບານ ບໍ່ຕີດເຫົຼາຕີດເບຍ ຜູ້ຊາຍທີມັກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮ່ງ ຊວ່ງໃຊ້ຊີວີດຕອ່ນກຳລັ່ງເປັນແຟນກັນ ບໍ່ເກີນໜື່ງເດືອນ ກະຮູ້ ຜູ້ຊາຍປະເພດນີ້ ມັກຈະເປັນຜູ້ຊາຍອາລົມຮອນ ຜູ້ຊາຍມັກໂມຫາ ມັກໃຊ້ຄຳວ່າກູມື່ງ ເອົ້າແຕ່ໃຈໂຕເອງ

ຖ້າເບີ່ງໂລດຕອນເປັນຜົວເມຍ ຈະເຈີສອກເຈີກຳປັນ ເພາະໃນຊ່ວງເປັນແຟນກັນ ກໍ່ອາດຈະເກັງໃຈ ເພາະຍັງບໍ່ທັນໄດ້ແຕ່ງ ຖ້າມືໃດແຕ່ງງານກັນແລ້ວກຽມເຈີໂລດ

ສາລະໜ້າຮູ້