ຂ່າວດີ ທີມແພດຜ່າຕັດເກີດລູກໃຫ້ແມ່ຍິງຖືພາທີ່ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໄດ້ຝາແຝດຍິງ ຢ່າງປອດໄພ

ຂ່າວດີ ທີມແພດຜ່າຕັດເກີດລູກໃຫ້ແມ່ຍິງຖືພາທີ່ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໄດ້ຝາແຝດຍິງ ຢ່າງປອດໄພ

ທີມແພດຜ່າຕັດເກີດລູກໃຫ້ແມ່ຍິງຖືພາທີ່ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໄດ້ຝາແຝດຍິງ ຢ່າງປອດໄພ

ທີມແພດໂຮງໝໍແມ່ ແລະ ເດັກເກີດໃໝ່ ໄດ້ຜ່າຕັດເກີດລູກໃຫ້ແມ່ຍິງຖືພາທີ່ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຢ່າງມີ

ຄວາມປອດໄພ ທີ່ໂຮງໝໍພາກສະໜາມເມືອງປາກງື່ມ ແມ່ຍິງຖືພາ ອາຍຸ 25 ປີ ບ້ານດົງຫຼວງ, ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກວດພົບເຊື້ອໂຄວິດ-19

ວັນທີ 9 ພະຈິກ 2021 ເຂົ້າຮັບການຝົນຢົວທີ່ໂຮງໝໍພາກສະໜາມເມືອງປາກງື່ມ ວັນທີ 11 ພະຈິກ2021

ແມ່ຍິງຖືພາດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການດູແລເບີ່ງແຍງຈາກແພດໝໍເປັນຢ່າງດີ

ຈົນຮອດວັນທີ 17 ພະຈິກ 2021ທີມແພດຈຶ່ງໄດ້ເຮັດການຜ່າຕັດຊ່ວຍເກີດຢ່າງມີຜົນສໍາເລັດ ເຊີ່ງລູກທີ່ເກີດມາເປັນຝາແຝດເພດຍິງ 2 ຄົນ

ສາລະໜ້າຮູ້