ສະຖານະການຕິດເຊື້ອໄວຣັດປອດອັກເສບຮຸນແຮງ ວູຮັ້ນມີອັດຕາເພີ່ມຂື້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈົນກວ່າຈະໝົດໄລຍະຟັກຕົວ 14 ວັນ

ສະຖານະການຕິດເຊື້ອໄວຣັດປອດອັກເສບຮຸນແຮງ ວູຮັ້ນມີອັດຕາເພີ່ມຂື້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈົນກວ່າຈະໝົດໄລຍະຟັກຕົວ 14 ວັນ

ຂໍ້ມູນວັນນີ້ 04 ກຸມພາ 2020 “ສະຖານະການຕິດເຊື້ອໄວຣັດປອດອັກເສບຮຸນແຮງວູຮັ້ນ ມີອັດຕາເພີ່ມຂື້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈົນກວ່າຈະໝົດໄລຍະຟັກຕົວ (14 ວັນ), ຜູ້ປ່ວຍຕິດເຊື້ອໄວຣັດ 20,438 ຄົນ (ເພີ່ມຂື້ນຈາກມື້ຜ່ານມາ 3,235 ຄົນ) ແລະ ຜູ້ເສັຍຊີວິດ 425 ຄົນ (ເພີ່ມຂື້ນຈາກມື້ຜ່ານມາ 64 ຄົນ)

ບັນດາສະຖິຕິລາຍລະອຽດ 14 ວັນອັນຕະລາຍ ຕິດຕາມສະພາບການລະບາດໄວຣັດໂຄໂຣນາ
(1) ວັນທີ 26 ມັງກອນ 2020 ມີຜູ້ປ່ວຍຕິດເຊື້ອໄວຣັດ 2,540 ຄົນ ແລະ ຜູ້ເສຍຊີວິດ 56 ຄົນ

(2) ວັນທີ 27 ມັງກອນ 2020 ມີຜູ້ປ່ວຍຕິດເຊື້ອໄວຣັດ 2,744 ຄົນ (ເພີ່ມຂື້ນຈາກວັນທີ່ຜ່ານມາ 204 ຄົນ) ແລະ ຜູ້ເສຍຊີວິດ 80 ຄົນ (ເພີ່ມຂື້ນຈາກມື້ຜ່ານມາ 24 ຄົນ)

(3) ວັນທີ 28 ມັງກອນ 2020 ມີຜູ້ປ່ວຍຕິດເຊື້ອໄວຣັດ 4,515 ຄົນ (ເພີ່ມຂື້ນຈາກວັນທີ່ຜ່ານມາ 1,771 ຄົນ) ແລະ ຜູ້ເສຍຊີວິດ 106 ຄົນ ເພີ່ມຂື້ນຈາກມື້ຜ່ານມາ 24 ຄົນ

(4) ວັນທີ 29 ມັງກອນ 2020 ມີຜູ້ປ່ວຍຕິດເຊື້ອໄວຣັດ 5,974 ຄົນ (ເພີ່ມຂື້ນຈາກມື້ຜ່ານມາ 1,432 ຄົນ) ແລະ ຜູ້ເສັຍຊີວິດ 132 ຄົນ (ເພີ່ມຂື້ນຈາກມື້ຜ່ານມາ 26 ຄົນ)

(5) ວັນທີ 30 ມັງກອນ 2020 ມີຜູ້ປ່ວຍຕິດເຊື້ອໄວຣັດ 7,711 ຄົນ (ເພີ່ມຂື້ນຈາກມື້ຜ່ານມາ 1,737 ຄົນ) ຜູ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍຂາດ ແລະ ອອກໂຮງໝໍ ຈຳນວນ 124 ຄົນ (ເພີ່ມຂື້ນຈາກມື້ຜ່ານມາ 21 ຄົນ) ແລະ ຜູ້ເສັຍຊີວິດ 170 ຄົນເພິ່ມຂື້ນຈາກມື້ຜ່ານມາ 38 ຄົນ

(6) ວັນທີ 31 ມັງກອນ 2020 ມີຜູ້ປ່ວຍຕິດເຊື້ອໄວຣັດ 9,692 ຄົນ (ເພີ່ມຂື້ນຈາກມື້ຜ່ານມາ 1,981 ຄົນ) ຜູ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍຂາດ ແລະ ອອກໂຮງໝໍ ຈຳນວນ 171 ຄົນ (ເພີ່ມຂື້ນຈາກມື້ຜ່ານມາ 47 ຄົນ) ແລະ ຜູ້ເສັຍຊີວິດ 213 ຄົນ (ເພີ່ມຂື້ນຈາກມື້ຜ່ານມາ 43 ຄົນ)

(7). ວັນທີ 01 ກຸມພາ 2020, ມີຜູ້ປ່ວຍຕິດເຊື້ອໄວຣັດ 11,791 ຄົນ (ເພີ່ມຂື້ນຈາກມື້ຜ່ານມາ 2,102 ຄົນ) ຜູ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍຂາດ ແລະ ອອກໂຮງໝໍ ຈຳນວນ 243 ຄົນ (ເພີ່ມຂື້ນຈາກມື້ຜ່ານມາ 72 ຄົນ) ແລະ ຜູ້ເສັຍຊີວິດ 259 ຄົນ (ເພີ່ມຂື້ນຈາກມື້ຜ່ານມາ 46 ຄົນ)

(8). ວັນທີ 02 ກຸມພາ 2020, ຜູ້ປ່ວຍຕິດເຊື້ອໄວຣັດ 14,381 ຄົນ (ເພີ່ມຂື້ນຈາກມື້ຜ່ານມາ 2,590 ຄົນ), ຜູ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍຂາດ ແລະ ອອກໂຮງໝໍ ຈຳນວນ 344 ຄົນ (ເພີ່ມຂື້ນຈາກມື້ຜ່ານມາ 85 ຄົນ) ແລະ ຜູ້ເສັຍຊີວິດ ຈຳນວນ 304 ຄົນ (ເພີ່ມຂື້ນຈາກມື້ຜ່ານມາ 45 ຄົນ)

(9) ວັນທີ 03 ກຸມພາ 2020, ຜູ້ປ່ວຍຕິດເຊື້ອໄວຣັດ 17,205 ຄົນ (ເພີ່ມຂື້ນຈາກມື້ຜ່ານມາ 2,829 ຄົນ), ຜູ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍຂາດ ແລະ ອອກໂຮງໝໍ ຈຳນວນ 475 ຄົນ (ເພີ່ມຂື້ນຈາກມື້ຜ່ານມາ 147 ຄົນ) ແລະ ຜູ້ເສັຍຊີວິດ ຈຳນວນ 361 ຄົນ (ເພີ່ມຂື້ນຈາກມື້ຜ່ານມາ 57 ຄົນ)(10) ວັນທີ 04 ກຸມພາ 2020, ຜູ້ປ່ວຍຕິດເຊື້ອໄວຣັດ 20,440 ຄົນ (ເພີ່ມຂື້ນຈາກມື້ຜ່ານມາ 3,235 ຄົນ), ຜູ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍຂາດ ແລະ ອອກໂຮງໝໍ ຈຳນວນ 632 ຄົນ (ເພີ່ມຂື້ນຈາກມື້ຜ່ານມາ 157 ຄົນ) ແລະ ຜູ້ເສັຍຊີວິດ ຈຳນວນ 425 ຄົນ (ເພີ່ມຂື້ນຈາກມື້ຜ່ານມາ 64 ຄົນ)

ຂ່າວທົ່ວໄປ